bulkyonews_header.jpg

 
작성일 : 17-12-30 11:13
[출판/공연] <메타철학이란 무엇인가?> 출간
 글쓴이 : 전수진기자
 

책소개

『메타철학이란 무엇인가?』는 “메타철학(형이상학)”이라는 제목으로 나온 입문서이다. 철학이란 무엇인가?라는 단순 물음에서부터, 인문학과의 관련성, 분석철학과 대륙철학, 진리의 추구에 이르기까지 철학의 기초적이고 입문적인 면을 모두 다루고 있다.


저자 : 쇠렌 오버가르

                                              

저자 : 폴 길버트

                                                                            

저자 : 스티븐 버우드


역자 : 김랜시
메타철학이란 무엇인가? ㅣ 쇠렌 오버가르 , 폴 길버트, 스티븐 버우드 지음 | 

김랜시 옮김 | 생각과사람들 | 값 17,000원